นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย ไอแอม ท็อปอัพ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้า แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ ไอแอม ท็อปอัพ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น ไอแอม ท็อปอัพ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ ไอแอม ท็อปอัพ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ไอแอม ท็อปอัพ ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของ ไอแอม ท็อปอัพ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ไอแอม ท็อปอัพ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ ไอแอม ท็อปอัพ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับ ไอแอม ท็อปอัพ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจาก ไอแอม ท็อปอัพ

ไอแอม ท็อปอัพ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ ได้อย่างต่อเนื่อง ไอแอม ท็อปอัพ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ

ไอแอม ท็อปอัพอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับ ไอแอม ท็อปอัพ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของ ไอแอม ท็อปอัพ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ ไอแอม ท็อปอัพนั้น ไอแอม ท็อปอัพอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ไอแอม ท็อปอัพ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย ไอแอม ท็อปอัพ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ ไอแอม ท็อปอัพ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ ไอแอม ท็อปอัพ นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ ไอแอม ท็อปอัพ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก ไอแอม ท็อปอัพ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ไอแอม ท็อปอัพ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ ไอแอม ท็อปอัพ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ ไอแอม ท็อปอัพ แล้ว ไอแอม ท็อปอัพ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ ไอแอม ท็อปอัพ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ ไอแอม ท็อปอัพ จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ ไอแอม ท็อปอัพ และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายัง ไอแอม ท็อปอัพ แล้ว ไอแอม ท็อปอัพ จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและ ไอแอม ท็อปอัพ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไอแอม ท็อปอัพ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ไอแอม ท็อปอัพ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ ไอแอม ท็อปอัพ หรือ
2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ไอแอม ท็อปอัพ

อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ ไอแอม ท็อปอัพ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ไอแอม ท็อปอัพ ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
ไอแอม ท็อปอัพ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของ ไอแอม ท็อปอัพ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของ ไอแอม ท็อปอัพ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ ไอแอม ท็อปอัพ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของ ไอแอม ท็อปอัพ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของ ไอแอม ท็อปอัพ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ ไอแอม ท็อปอัพ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ ไอแอม ท็อปอัพ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ ไอแอม ท็อปอัพ ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส ไอแอม ท็อปอัพ อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับ ไอแอม ท็อปอัพ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว ไอแอม ท็อปอัพ สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับ ไอแอม ท็อปอัพ ด้วย


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
ไอแอม ท็อปอัพ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
ไอแอม ท็อปอัพมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ไอแอม ท็อปอัพ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย